Công trình sàn đá Hà Nam

Hạng mục thi công: sơn đá nghệ thật, sàn đá.