Nhà phân phối Dương Dung

Địa chỉ: Sô 91 Tổ 18 – P. Túc Duyên – TP. Thái Nguyên

Nhà phân phối Công ty ACA

Địa chỉ: Tổ 28 – KĐT Hồ Xương Rồng – TP. Thái Nguyên

Nhà phân phối Anh Bảo

Địa chỉ: TP. Thái Nguyên

Nhà phân phối Trường Duyên

Địa chỉ: TDP Sau – P. Lương Sơn – TP. Sông Công

Nhà phân phối Cường Thịnh

Địa chỉ: Số 23 Đ. Bến Oánh – TP. Thái Nguyên

Nhà phân phối Hùng Tuyết

Địa chỉ: TT. Trại Cau – H. Đồng Hỷ – Thái Nguyên